Duplikaty świadectw

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych

Na podstawie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939) w przypadku utraty oryginału świadectwa, dyplomu uczeń/absolwent może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu.

Wymagane dokumenty

W przypadku utraty oryginału świadectwa/dyplomu wystawionego przez Zespół Szkół w Prószkowie należy złożyć:
­– wniosek o wydanie duplikatu sporządzony wg załączonego wzoru,
– potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z wymaganym załącznikiem należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Prószkowie, ul. Pomologia 11 – pok. 1 lub przesłać drogą pocztową na adres szkoły.

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu Zespołu Szkół w Prószkowie duplikat wydaje się w przeciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli dokumentacja nie została przedłożona zgodnie z wymogami wnioskodawca zostaje powiadomiony o możliwości jej uzupełnienia.

Jeżeli Zespół Szkół w Prószkowie nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa/dyplomu może nastąpić na podstawie przepisów odrębnych, w drodze postępowania sądowego.

Opłata

Zgodnie z § 26 ust. 3 cytowanym wyżej rozporządzeniem, za wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu w wysokości 26 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy
Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków
Konto numer: 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575
(z dopiskiem: imię i nazwisko; opłata za duplikat świadectwa/dyplomu).

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

Odbiór duplikatu następuje w sposób wskazany we wniosku:
– osobiście,
– drogą pocztową (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku),
– dopuszcza się również przesłanie wniosku i załącznika przez ePUAP.

Druk wniosku o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu:

Pobierz załączniki:

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa 2018 (.pdf)

Skip to content