Terminarz

Terminy postępowania rekrutacyjnego do liceum ogólnokształcącego z klasami: mistrzostwa sportowego (piłka nożna), policyjną, strażacką, bezpieczeństwa narodowego, wojskową (OPW – odziałem przygotowania wojskowego)

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły (rejestracja elektroniczna, wydrukowany wniosek składa się tylko w szkole pierwszego wyboru) do klasy mistrzostwa sportowego (piłka nożna):
od 16 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00do klasy wojskowej (OPW):
od 16 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00

do klas: policyjnej, strażackiej, bezpieczeństwa narodowego:
od 16 maja 2024r. do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

do klasy mistrzostwa sportowego (piłka nożna):
od 24 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 15:00do klasy wojskowej (OPW):
od 24 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 15:00

do klas: policyjnej, strażackiej, bezpieczeństwa narodowego:
od 26 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 15:00

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego – klasa mistrzostwa sportowego (piłka nożna)(w dniu próby kandydat przedkłada aktualną kartę zdrowia sportowca potwierdzoną przez lekarza medycyny sportowej) 10 czerwca 2024 r.
godz. 18:00II termin:
17 czerwca 2024 r.
godz. 18:00
02 sierpnia 2024 r.
godz. 10:00
3. Podanie listy kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego (piłka nożna), którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 14 czerwca 2024 r.

II termin:
21 czerwca 2024 r.

05 sierpnia 2024 r.
4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego – klasa wojskowa (OPW)(w dniu próby kandydat przedkłada orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o miejsce w oddziale przygotowania wojskowego) 11 czerwca 2024 r. godz. 09:00

II termin:
25 czerwca 2024 r. godz. 10:00

02 sierpnia 2024 r.
godz. 10:00
5. Podanie listy kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 14 czerwca 2024 r.

II termin:
2 lipca 2024 r.

05 sierpnia 2024 r.
6. Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy policyjnej, strażackiej, bezpieczeństwa narodowego 25 czerwca 2024 r.
godz. 10:00
02 sierpnia 2024 r.
godz. 10:00
7. Podanie listy kandydatów do klasy policyjnej, strażackiej, bezpieczeństwa narodowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki diagnoz sprawności fizycznej 02 lipca 2024 r. 02 sierpnia 2024 r.
W dniu diagnozy 25.06.2024 r. prosimy dostarczyć: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie), kartę zdrowia (od pielęgniarki szkolnej), podanie do internatu (w przypadku osób planujących zamieszkać w internacie). Po złożeniu dokumentów zapraszamy kandydatów do rozmowy dot. wybranego profilu.
8. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r.
do 05 lipca 2024 r.
do godz. 15:00
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 12 lipca 2024 r. 06 sierpnia 2024 r.
10. Dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty zdrowia (pielęgniarka szkolna) jest potwierdzeniem przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły od 12 lipca 2024 r.
do 17 lipca 2024 r.
do godz. 15:00
od 06 sierpnia 2024 r.
do 09 sierpnia 2024 r.
do godz. 15:00
11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 19 lipca 2024 r.
do godz. 14:00
12 sierpnia 2024 r.
Skip to content