Terminarz

Terminy postępowania rekrutacyjnego do liceum ogólnokształcącego z klasami: mistrzostwa sportowego (piłka nożna), policyjną, strażacką, bezpieczeństwa narodowego, wojskową (OPW – odziałem przygotowania wojskowego)

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (rejestracja elektroniczna, wydrukowany wniosek składa się tylko w szkole pierwszego wyboru)

do klasy mistrzostwa sportowego (piłka nożna):
od 15 maja 2023 r.
do 30 maja 2023 r.
do godz. 15:00

do klasy wojskowej (OPW):
od 15 maja 2023 r.
do 30 maja 2023 r.
do godz. 15:00

do klas: policyjnej, strażackiej, bezpieczeństwa narodowego:
od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 15:00

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego – klasa mistrzostwa sportowego (piłka nożna)
(w dniu próby kandydat przedkłada aktualną kartę zdrowia sportowca potwierdzoną przez lekarza medycyny sportowej)

06.06.2023 r.
godz. 18:00

II termin:
22.06.2023 r.
godz. 18:00

3. Podanie listy kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego (piłka nożna), którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

15 czerwca 2022 r.

II termin
6 lipca 2022 r.

4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego – klasa wojskowa (OPW)
(w dniu próby kandydat przedkłada orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o miejsce w oddziale przygotowania wojskowego)

05.06.2023 r.
godz. 09:00

II termin:
26.06.2023 r.
godz. 10:00

5. Podanie listy kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

15 czerwca 2022 r.

II termin
6 lipca 2022 r.

6. Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy policyjnej, strażackiej, bezpieczeństwa narodowego 26 czerwca 2023 r.
godz. 10:00

W dniu diagnozy 26.06.2023 r. prosimy dostarczyć:

    • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
    • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),
    • kartę zdrowia (od pielęgniarki szkolnej),
    • podanie do internatu (w przypadku osób planujących zamieszkać w internacie).
7. Podanie listy kandydatów do klasy policyjnej, strażackiej, bezpieczeństwa narodowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki diagnoz sprawności fizycznej 28 czerwca 2023 r.
do godz. 15:00
8. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15:00
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 17 lipca 2023 r.
10. Dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty zdrowia (pielęgniarka szkolna) jest potwierdzeniem przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły od 17 lipca 2023 r.
do 21 lipca 2023 r.
do godz. 15:00
11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 24 lipca 2023 r.
do godz. 14:00
Skip to content