Mediacje

Materiały dotyczące mediacji rówieśniczych będziemy zamieszczać systematycznie w tej zakładce. Jeżeli masz pytania, chcesz wiedzieć więcej – napisz: mediacja@pomologia.pl.

FAQ

Twój tytuł idzie tutajJak i komu pomaga mediator rówieśniczy (film) - Як і кому допомагає посередник медіацій (відео)
Co to jest mediacja rówieśnicza? - Що таке посередницьке співробітництво?

Mediacja rówieśnicza to rozmowa między skłóconymi uczniami, prowadzona w obecności ucznia mediatora. Mediator dba o to aby rozmowa przebiegała w bezpiecznej atmosferze oraz prowadziła do wyciszenia konfliktu. Mediacja jest dobrowolna – uczniowie idą na mediację z własnej i nieprzymuszonej woli. Mediacja jest poufna – rozmowy są tajne. Mediator, uczestnicy mediacji nie mają prawa o niej rozmawiać z postronnymi osobami.

Посередництво серед однолітків – це розмова між сварячимися студентами у присутності студента-посередника. Посередник дбає про те, щоб бесіда проходила в безпечній обстановці і вела до затишшя конфлікту. Медіація є добровільною – студенти йдуть на медіацію за власним бажанням. Посередництво є конфіденційним – розмови є конфіденційними. Медіатор, учасники медіації не мають права говорити про це зі сторонніми особами.

Co to jest mediacja rówieśnicza według Rzecznika Praw Dziecka? - Що таке посередницьке співробітництво згідно з Речником у справах дітей?

„Mediacja rówieśnicza to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami” – taką definicję opracował zespół interdyscyplinarny powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.

„Медіація з однолітками – це добровільний та конфіденційний пошук вирішення конфлікту між студентами у присутності двох неупереджених та нейтральних посередників – студентів, готових проводити посередницьку медіацію. Ці конфлікти стосуються питань, що стосуються стосунків між студентами” – це визначення було розроблено міждисциплінарною командою, призначеною Речником у справах дітей.

Jakie są podstawy prawne mediacji? - Які юридичні підстави для медіації?

Mediacje rówieśnicze są zapisane w nowym „Statucie” naszej szkoły, w rozdziale dotyczącym rozwiązywania konfliktów. Będą szczegółowo opisane w „Regulaminie mediacji”. Podstawę prawną mediacji cywilnych stanowi „Kodeks postępowania cywilnego” art. 1831 i dalsze.

Посередництво серед однолітків включено до нового “Статуту” нашої школи, у розділі про вирішення конфліктів. Вони будуть детально описані в “Положенні про медіацію”. Правовою основою цивільного посередництва є “Цивільно-процесуальний кодекс” ст. 1831 і далі.

Co to znaczy, że mediator rówieśniczy jest neutralny i bezstronny? - Що означає, що посередник-рівноправний нейтральний та неупереджений?

Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu; pomaga w znalezieniu rozwiązania, ale go nie narzuca. Rolą mediatora jest inspirowanie stron tak, aby samodzielnie rozwiązały spór. I jeszcze jedno – mediator jest wybierany przez samych uczestników mediacji.

Медіатор не приймає жодну зі сторін в конфлікті; допомагає знайти рішення, але не нав’язує його. Роль посередника полягає в тому, щоб надихнути сторони вирішити спір самостійно. Ще одне – посередника вибирають самі учасники медіації.

Co to znaczy, że mediacje są poufne? - Що означає, що медіація є конфіденційною?

Wszystko co uczestnicy mediacji mówią i robią jest objęte bezwzględną tajemnicą. Strony mediacji ani mediatorzy nie mogą rozmawiać z nikim (Dyrektorem, wychowawcą klasy, pedagogiem) o tym co się działo i o tym co słyszeli. Mediacji nie można nagrywać, a notatki mediatorów są niszczone. Jedynym śladem po mediacji jest ugoda, w której zapisuje się końcowe warunki porozumienia. Opiekun mediatorów jest także zobowiązany do zachowania tajemnicy.

Все, що говорять і роблять учасники медіації, є суворо конфіденційним. Ні сторони медіації, ні посередники не можуть говорити ні з ким (завучем, класним керівником, вихователем) про те, що сталося і що вони почули. Медіація не може бути записана, а нотатки посередників знищені. Єдиним слідом посередництва є врегулювання, в якому фіксуються остаточні умови угоди. Наглядач за посередниками також зобов’язаний зберігати таємницю.

Jakie sprawy kierujemy na mediację? - Які справи ми розглядаємо на медіаціях?

Mediacji mogą podlegać wszystkie spory między uczniami. Również te dotyczące szkód materialnych. Ograniczenia dotyczą tych konfliktów, w których pojawiają się informacje o alkoholu, narkotykach czy przestępstwach.

Усі суперечки між студентами можуть бути посередницькими. Також щодо матеріальної шкоди. Обмеження стосуються тих конфліктів, в яких є інформація про алкоголь, наркотики чи злочини.

Czy wychowawczyni klasy będzie uczestniczyć w mediacjach? - Чи братиме участь класний керівник у медіації?

Nie musi. Mediacje opierają się na założeniu, że uczniowie samodzielnie mogą znaleźć rozwiązanie konfliktu. Mediacja to nie sąd – nie powołuje się tu rzeczników czy świadków. Oprócz zainteresowanych uczniów i mediatorów do rozwiązywania sporu nie jest potrzebna obecność innych osób.

Не повинен. Медіація базується на припущенні, що студенти самі можуть знайти рішення конфлікту. Медіація – це не суд – сюди не викликають представників та свідків. Окрім зацікавлених студентів та посередників, для вирішення суперечки не потрібні інші люди.

Czy moje dziecko może uczestniczyć w mediacji bez mojej zgody? - Чи може моя дитина може брати участь у медіації без моєї згоди?

Nie. Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w mediacji jest niezbędna. Rodzic wyraża też zgodę, na pełnienie przez dziecko roli mediatora. Mediacja zakończona zgodą kończy się podpisaniem ugody. Rodzic podpisuje ugodę mediacyjną w sytuacji kiedy niesie ona skutki finansowe.

Ні. Згода батьків на участь дитини в медіації є надзвичайно важливою. Батьки також погоджуються на те, щоб дитина виступала посередником. Посередництво, укладене за згодою, закінчується підписанням мирової угоди. Батьки підписують умову про посередництво у ситуації, коли це має фінансові наслідки.

Jakie są cele mediacji? - Які цілі медіації?

Celem mediacji jest zakończenie lub wyciszenie konfliktu miedzy stronami. Mediator stwarza warunki, w których strony rozmawiają w bezpiecznej i rzeczowej atmosferze. Dzięki temu mogą zrozumieć swoje postępowanie i emocje.

Метою медіації є припинення або замовчування конфлікту між сторонами. Посередник створює умови, в яких сторони розмовляють у безпечній та діловій атмосфері. Це дозволяє їм зрозуміти свою поведінку та емоції.

Czy mogę zostać mediatorem? - Чи можу я стати посередником у вирішенні конфліктів?

Tak, ale są trzy warunki. Mediatorem może zostać każdy uczeń, który zyska zaufanie swoich kolegów i koleżanek – to podstawowy warunek. Mediatorów rówieśniczych wybierają sami uczniowie, a nie nauczyciele. Każdy mediator przechodzi specjalistyczne szkolenie. Ostatni warunek jest formalny – trzeba mieć dobre zachowanie.

Так, але є три умови. Будь-який студент, який завоює довіру своїх колег, може стати посередником – це основна умова. Посередників-однолітків обирають самі студенти, а не вчителі. Кожен посередник проходить спеціалізоване навчання. Остання умова формальна – ви повинні мати хорошу поведінку.

Co robi mediator? - Що робить медіатор?

Mediator słucha. Mediator dba o to aby skonfliktowani uczniowie rozmawiali w atmosferze, która sprzyja wyciszeniu sporu. Mediator podsumowuje wypowiedzi oraz zadaje pytania. Mediator nie narzuca stronom rozwiązań problemów – jego rolą jest pomoc w poszukiwaniu rozwiązania.

Посередник слухає. Посередник стежить за тим, щоб конфліктні студенти говорили в атмосфері, яка допомагає заспокоїти суперечку. Медіатор узагальнює висловлювання та ставить запитання. Медіатор не нав’язує сторонам рішення проблем – його роль полягає у допомозі у пошуку рішення.

Czy bycie mediatorem jest trudne? - Чи важко бути посередником?

Tak i nie. Konflikt może nieść ze sobą gniew, krzyk i inne negatywne emocje i zachowania. Z tego powodu nie jest łatwo być osobą, która pomaga innym rozwiązywać spory. Trzeba mieć w sobie empatię, dużo dobrej woli i cierpliwości oraz umieć dochować tajemnicy. Każdy mediator przejdzie jednak szkolenie, na którym nauczy się i przećwiczy sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Так і ні. Конфлікт може нести з собою гнів, крики та інші негативні емоції та поведінку. З цієї причини непросто бути людиною, яка допомагає іншим вирішувати суперечки. Вам потрібна емпатія, багато доброї волі і терпіння, і ви маєте знати, як зберегти таємницю. Однак кожен посередник пройде тренінг, під час якого він буде пройде практику справлятися у складних ситуаціях.

Jakie są korzyści z bycia mediatorem? - Які переваги бути медіатором?

1) Pomagasz swoim koleżankom i kolegom rozwiązywać problemy.
2) Mediatorzy są wybierani przez uczniów (nie przez nauczycieli). Bycie mediatorem świadczy więc o zaufaniu jakie mają do Ciebie koleżanki i koledzy.
3) Mediacje rówieśnicze nie różnią się od „dorosłych” mediacji. Umiejętności, które teraz nabędziesz wykorzystasz na studiach, w przyszłej pracy, na komendzie, w szatni i w domu.
4) A może zostaniesz zawodowym mediatorem?

1) Ви допомагаєте своїм друзям вирішувати проблеми.
2) Медіаторів обирають студенти (а не викладачі). Бути посередником свідчить про те, що ваші колеги довіряють вам.
3) Медіація однолітків нічим не відрізняється від медіації “дорослих”. Навички, які ви набудете зараз, ви будете використовувати під час навчання, на майбутній роботі та вдома.
4) А може, ви станете професійним посередником?

Pokłóciłam się z koleżanką. Poszarpałem się z kolegą. Czy muszę iść na mediacje? - Я посварився зі своїм другом. Я подрався зі своїм другом. Чи потрібно мені йти на медіацію?

Nie. Wasz konflikt może być rozwiązany na wiele sposobów – możecie szukać pomocy u wychowawcy, pedagoga, rodziców. Mediacje dają Wam unikalną możliwość samodzielnego rozwiązania sporu. Mediacje są dobrowolne – to podstawowa zasada. Nie można nikogo zmusić do wzięcia udziału w mediacji, a każdy z uczestników, w każdej chwili może się z mediacji wycofać.

Ні. Ваш конфлікт можна вирішити різними способами – ви можете звернутися за допомогою до вихователя, вчителя, батьків. Медіація дає вам унікальну можливість самостійно вирішити суперечку. Медіація є добровільною – це основний принцип. Ви не можете нікого змусити брати участь у медіації, і кожен учасник може у будь-який час відмовитись від медіації.

Jak wygląda mediacja? Ile trwa mediacja? - Як виглядає посередництво? Скільки часу воно займає?

Mediacja to co najmniej dwa spotkania. Na pierwszym mediator rozmawia z każdą ze stron osobno. Pyta się o przebieg konfliktu oraz o propozycję rozwiązania sporu. W następnym spotkaniu biorą udział już wszyscy razem. Słuchają, rozmawiają i wspólnie szukają porozumienia. Jeżeli dojdą do zgody to mediacja zostanie zakończona podpisaniem ugody.

Медіація передбачає щонайменше дві зустрічі. У першому посередник розмовляє з кожною стороною окремо. Він запитує про перебіг конфлікту та пропозицію щодо врегулювання суперечки. Усі інші беруть участь у наступній зустрічі. Вони разом слухають, розмовляють і шукають порозуміння. Якщо вони домовляться, посередництво закінчиться підписанням мирової угоди.

Kim jest opiekun mediatorów? - Хто є керівником медіаторів?

ekunem mediatorów jest nauczyciel, którego zadaniem jest organizacja mediacji, szkolenia i pomoc mediatorom. Opiekun to taki trener mediatorów. Uczestniczy jako obserwator ponieważ jego uwagi pomogą później mediatorom usprawnić swoją technikę. Opiekun mediacji zapobiega powtórnej wiktymizacji, nie zabiera jednak głosu podczas mediacji, obowiązuje go również tajemnica mediacji.

Супервайзер медіаторів – це вчитель, завданням якого є організація медіації, тренінгів та допомога медіаторам. Вихователь – тренер-посередник. Він бере участь у якості спостерігача, оскільки його коментарі допоможуть медіаторам пізніше вдосконалити свою техніку. Опікун медіації запобігає повторній віктимізації, але не говорить під час медіації, а також пов’язаний таємницею медіації.

Skip to content