Rekrutacja


Informujemy, że kandydaci do klas pierwszych, którzy dostarczyli do szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostali przyjęci do wybranych przez siebie klas.

Od 29 czerwca do 10 lipca br. (od godz. 9:00 do godz.14:00) do szkoły pierwszego wyboru należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły (wraz z czytelnym podpisem kandydata i rodziców/opiekunów prawnych),
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • 2 zdjęcia,
  • kartę zdrowia od pielęgniarki szkolnej  (można dostarczyć we wrześniu),
  • podanie do internatu (składają osoby zainteresowane zakwaterowaniem w internacie).

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do następujących typów szkół:

Technikum w zawodach:

Szkoła Policealna:

  • florysta
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

W regulaminie rekrutacji nie ustalono minimalnego progu punktowego.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci z największą liczbę punktów.

Ważne daty dla kandydatów

Rejestracja elektroniczna (wydrukowany i podpisany wniosek składa się w szkole pierwszego wyboru) od 29 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.  do godz. 15:00
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa sportowa – piłka nożna (w dniu próba kandydat powinien posiadać aktualną kartę zdrowia sportowca potwierdzoną przez lekarza medycyny sportowej) I termin: 29 czerwca 2020 r. godz. 12:00
II termin: 27 lipca 2020 r. godz. 17:00