Rekrutacja


W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do następujących typów szkół:

Technikum w zawodach:

Szkoła Policealna:

  • technik turystyki wiejskiej (uprawnienia rolnicze)
  • technik florysta
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

W regulaminie rekrutacji nie ustalono minimalnego progu punktowego.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci z największą liczbę punktów.

Ważne daty dla kandydatów

Rejestracja elektroniczna (wydrukowany i podpisany wniosek składa się w szkole pierwszego wyboru) od 11 maja 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.  do godz. 15:00
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa sportowa – piłka nożna (w dniu próba kandydat powinien posiadać aktualną kartę zdrowia sportowca potwierdzoną przez lekarza medycyny sportowej) 21 maja 2020 r. godz. 17:00
II termin:
29 czerwca 2020 r. godz. 9:00
Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa policyjna
29 czerwca 2020 r. godz. 10:00
Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa strażacka 29 czerwca 2020 r. godz. 11:00
Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa bezpieczeństwa narodowego
29 czerwca 2020 r. godz. 11:00
29 czerwca 2020 r. – prosimy wszystkich kandydatów do klas pierwszych dostarczyć: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęcia, kartę zdrowia, podanie do internatu