Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie (46 – 060), przy ul. Pomologia 11 (dalej: Zespół Szkół w Prószkowie). Może Pan/Pani skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@pomologia.pl lub dzwoniąc pod numer +48 77 464 80 70.
 2. Informujemy Panią/Pana o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani Katarzyna Żuchaj. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@pomologia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO to jest w celu rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy i wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Zespół Szkół w Prószkowie – “Spotkanie Ogrodników” z okazji 75-lecia Pomologii Prószków;
  2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w zw. z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. to jest w celu nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo wykorzystywania i rozpowszechniania przez Zespół Szkół w Prószkowie wizerunku, w postaci filmów i fotografii cyfrowej w dowolnym formacie i w następujących mediach: stronach internetowych Zespołu Szkół w Prószkowie – pomologia.pl, mediach społecznościowych takich jak Facebook/Instagram/Tiktok, w związku z działalnością promocyjną i informacyjną Zespołu Szkół w Prószkowie;
  3. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu publikacji Pani/Pana danych na stronie internetowej: pomologia.pl/75lat w zakresie imię i nazwisko i/lub nazwisko panieńskie, rok ukończenia szkoły, oraz wychowawca.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. dostawca usługi zapewniający obsługę formularza kontaktowego – firma Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329 USA, (polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;
  2. portale społecznościowe takie jak Facebook/Instagram/Tiktok w związku z działalnością promocyjną i informacyjną Zespołu Szkół w Prószkowie;
  3. podmiot współpracujący z Zespołem Szkół w Prószkowie i przetwarzający dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO – utrzymujący hosting strony internetowej;
  4. organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  5. pracownicy szkoły lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celów przetwarzania, o których mowa w pkt Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu jakim jest rejestracja i udział w wydarzeniu organizowanym przez Zespół Szkół w Prószkowie – “Spotkanie Ogrodników” z okazji 75-lecia Pomologii Prószków.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. b i c w przypadku uczestnictwa w wydarzeniu jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu jakim jest udział w Nadto z uwagi na fakt, że wydarzenie będzie utrwalane w formie zdjęć i filmów, a realizacja uprawnienia osób w zakresie braku zgody lub możliwości jej cofnięcia w odniesieniu do danych osobowych w postaci wizerunku przetwarzanych na tej podstawie wiązałaby się z koniecznością użycia środków technicznych i organizacyjnych, których wdrożenie po stronie Administratora nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości technicznych, stąd Administrator daje wybór uczestnictwa w wydarzeniu we wskazanej wyżej formie lub rezygnacji z udziału w wydarzeniu.
 4. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 5. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego w związku z realizacją wydarzenia (w tym rejestracją uczestników za pomocą formularza elektronicznego) za pomocą platformy obsługującej formularz dostarczany przez firmę Microsoft, która zgodnie ze swoją polityką, daje odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz w związku z działalnością promocyjną i informacyjną może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, gdzie znajdują się serwery dostawców takich jak portale społecznościowe między innymi Facebook, Instagram, TikTok, które zgodnie ze swoją polityką, dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony
 6. W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół w Prószkowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych – art. 15 RODO;
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO;
  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl (zgodnie z art. 77 RODO).
Skip to content