Matura 2020 – harmonogram egzaminów pisemnych


 

Data

Godz. wejścia na salę egzaminacyjną

Godz.
egzaminu

Przedmiot – poziom

Czas trwania

[min.]

Nr sali

8 czerwiec

(poniedziałek)

8:15
3LPa, 3LPb wejście od strony parku
3LS, 3LSt, absolwenci z lat ubiegłych wejście od internatu

9:00

polski – pp

170

36

(sala gimnastyczna)

8:30

UA – 200

30

(stołówka)

13:45

14:00

polski – pr

180

27

9 czerwiec

(wtorek)

8:15
3LPa, 3LPb wejście od strony parku
3LS, 3LSt, absolwenci z lat ubiegłych wejście od internatu

9:00

matematyka – pp

170

36

(sala gimnastyczna)

8:30

UA – 200

30

(stołówka)

10 czerwiec

(środa)

8:15
3LPa, 3LPb wejście od strony parku
3LS, 3LSt, absolwenci z lat ubiegłych wejście od internatu

9:00

angielski – pp

120

36

(sala gimnastyczna)

13:30 *

14:00

angielski – pr

150

27

15 czerwiec

(poniedziałek)

8:45 *

9:00

matematyka – pr

180

27

16 czerwiec

(wtorek)

8:30 *

9:00

biologia – pr

180

36

(sala gimnastyczna)

UA – 210

13:30 *

14:00

WOS – pr

180

36

(sala gimnastyczna)

17 czerwiec

(środa)

8:40 *

9:00

chemia – pr

180

27

UA – 210

18 czerwiec

(czwartek)

8:40 *

9:00

niemiecki  – pp

120

27

13:45 *

14:00

niemiecki  – pr

150

27

19 czerwiec

(piątek)

8:40 *

9:00

geografia –  pr

180

27

22 czerwiec

(poniedziałek)

13:45 *

14:00

włoski – pr

150

27

26 czerwiec

(piątek)

8:30 *

9:00

rosyjski – pp

120

27

13:20 *

14:00

rosyjski – pr

150

30

13:40 *

14:00

rosyjski – pr

150

29

* – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej od strony internatu

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO


PROCEDURA PRZEPROWADZENIA

EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JÓZEFA WARSZEWICZA W PRÓSZKOWIE 

 1. WAŻNE KOMUNIKATY
  1. Zdający egzamin maturalny są zobowiązani zapoznać się z komunikatem dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminie maturalnym: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
  2. Zasadą jest, że słowniki na egzamin z języka polskiego, Wybrane wzory matematyczne na egzamin z matematyki, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin z biologii i chemii zapewnia szkoła. Pozostałe przybory wskazane w komunikacie jako zapewniane przez zdającego przynoszą uczniowie – każdy dla siebie i nie pożyczają przyborów od innych uczniów.
  3. Informacja o salach, w których odbywać się będą egzaminy maturalne:
   • 36 – sala gimnastyczna;
   • 30 – stołówka internatu;
   • 27, 29, 30 – sale szkolne.
 2. PROCEDURY SANITARNE
  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły: unikają dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Przestrzegają higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
  3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  4. Zdający, którzy chorują na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, informują o tym fakcie przewodniczącego zespołu nadzorującego przed wejściem do sali egzaminacyjnej przedstawiając stosowne zaświadczenie.
  5. Płyn do dezynfekcji rąk będzie umieszczony przy każdym wejściu do szkoły oraz przy wejściu do sal egzaminacyjnych, wchodząc, należy go użyć.
  6. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
  7. Zdający powinien ograniczyć rzeczy osobiste do niezbędnego minimum. Kiedy jest to absolutnie konieczne, zdający może pozostawić rzeczy osobiste członkowi komisji przed wejściem do sali egzaminacyjnej, które zostaną zapakowane do plastikowego worka i opisane nazwiskiem. Po egzaminie zdający odbiera swoje rzeczy od członka komisji pozostającego na zewnątrz sali egzaminacyjnej.
  8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w wyznaczonych miejscach na czas egzaminu.
  9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy opuszczają budynek szkoły.
  10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  11. Maseczki do zakrywania ust i nosa (oraz ewentualnie przyłbice) zdający zapewniają sobie we własnym zakresie.
  12. Zdający nie gromadzą się w grupach przed wejściem do szkoły ani po opuszczeniu szkoły po zakończonym egzaminie. Wchodzą do szkoły o godzinie wcześniej wyznaczonej kierując się do wyznaczonych sal egzaminacyjnych z zachowaniem 1,5 m odstępu.
  13. Po skończonym egzaminie udają się od razu do wyjścia tą samą drogą, którą wchodzili, a przed szkołą nie gromadzą się w grupach.
  14. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
  15. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  16. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
  17. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa ani maseczką, ani przyłbicą, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. i odpowiednio udokumentowana.
 3. UCZEŃ ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY
  1. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
  2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  3. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
  4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  5. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie własnym długopisem.
  6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
  7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  8. W przypadku korzystania w sali egzaminacyjnej przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony zostanie dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający ma obowiązek zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z danego materiału (słownika).
  9. Zdający wrażeniami po egzaminie w razie potrzeby dzieli się z koleżankami / kolegami wykorzystując media społecznościowe, komunikatory, telefon.

Ważne informacje dla zdających maturę w 2020 r.


 1. Jeżeli ktoś z Was ze względów zdrowotnych nie może mieć założonej maseczki/przyłbicy bądź cierpi na sezonową alergię objawiającą się łzawieniem oczu, kichaniem, kaszlem – jest zobowiązany poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły mailowo dyrektor(at)pomologia.pl lub telefonicznie do dnia 29.05.2020 r.
 2. Na egzamin przychodzicie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Nie możecie przyjść na egzamin jeśli jesteście objęci kwarantanną lub przebywacie w domu z osobą na kwarantannie.
 4. Do szkoły wchodzicie sami (bez rodziców i prawnych opiekunów).
 5. Zabieracie ze sobą tylko niezbędne do egzaminu rzeczy (dowód osobisty, długopisy piszące na czarno, linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty, klucze od samochodu, ewentualnie: wodę w butelce, chusteczki). Torebki, portfele, telefony komórkowe – zostawiamy w domu bądź w samochodzie na parkingu szkolnym. Nie możecie pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. W szkole nie można pozostawiać żadnych swoich rzeczy osobistych, spożywać posiłków, ani oczekiwać na kolejny egzamin (jeśli ktoś ma dwa egzaminy tego samego dnia). Po ukończeniu egzaminu – opuszczacie budynek szkolny.
 7. Czekając na wejście do szkoły należy mieć zasłonięte maseczką/przyłbicą usta i nos oraz zachować odstęp od siebie co najmniej 1,5 m. Szczegółowe informacje dotyczące parkowania na terenie szkoły oraz wejścia do szkoły na egzamin otrzymacie w osobnym mailu.
 8. Przed wejściem do szkoły oraz przed wejściem do sali egzaminacyjnej masz obowiązek dezynfekcji rąk płynem przygotowanym przez szkołę.
 9. Zakryte usta i nos jesteście zobowiązani mieć do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz w następujących przypadkach: kiedy podchodzi nauczyciel, aby odpowiedzieć na pytanie; kiedy wychodzisz do toalety; kiedy kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.
  Podczas wpuszczania na salę nauczyciel może poprosić Cię o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu weryfikacji tożsamości z zachowaniem 1,5 m odstępu.
 10. Podczas trwania egzaminu możesz mieć zasłonięte usta i nos jeśli uznasz, że to dla Ciebie właściwe.
 11. Przed skorzystaniem ze słownika musisz zdezynfekować ręce.
 12. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej nauczyciel oprócz instrukcji wypełniania arkusza przekaże Ci jeszcze raz ważne informacje dot. bezpieczeństwa.