Egzamin gimnazjalny


Informacja  dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego ( termin główny)

część humanistyczna –10 kwietnia 2019 r.  (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza –11 kwietnia 2019 r.(czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych –godz. 9:00
  • z zakresu matematyki –godz. 11:00

język obcy nowożytny –12 kwietnia 2016 r.(piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym –godz. 11:00

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2018r.‎

Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią będą mieli wydłużony czas pracy:  z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – nie więcej niż o 20 minut każdy; z języka polskiego, z matematyki – nie więcej niż o 45 minut każdy; z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – nie więcej niż o 30 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę, rysunki jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W dniu 14 czerwca 2019 roku ogłoszone będą wyniki egzaminu, każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń ‎przystąpił.‎ Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu. ‎Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.cke.edu.pl

Egzamin Gimnazjalny 2019 – informacja dla rodziców uczniów klas III

Pobierz załączniki: