Duplikaty świadectw


Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych

1. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych §11 ust. 1 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. nr 58, poz. 504 ze zm.).

2. Opłata za wydanie duplikatu – 26 zł
Zgodnie z §19 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
Opłatę (zgodnie z zapisem §19 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:
Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
Bank PEKAO S.A I O. w Opolu 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575

3. Możliwości składania wniosków:

  • wysłanie na adres szkoły
  • w sekretariacie szkoły