Terminy egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2019/2020


 

Lp. Przedmiot  Data egzaminu Godzina egzaminu Klasa Skład komisji
1. Język polski 25.08.2020 r.
(wtorek)
9:00 3 LPb Joanna Budzińska
Ewa Staniec
2. Język angielski 25.08.2020 r.
(wtorek)
9:00 1 KSp Katarzyna Biniecka – Komko
Magdalena Kondrak
3. Język niemiecki 25.08.2020 r.
(wtorek)
11:00 1 KSp Maria Lisoń
Magdalena Kondrak
4. Informatyka 25.08.2020 r.
(wtorek)
9:00 1 LP Winicjusz Badura
Dariusz Sobków
5. Chemia 25.08.2020 r.
(wtorek)
10:00 1 LP Agnieszka Jagiełło
Krzysztof Dynak

Matura 2020 – harmonogram egzaminów pisemnych


 

Data

Godz. wejścia na salę egzaminacyjną

Godz.
egzaminu

Przedmiot – poziom

Czas trwania

[min.]

Nr sali

8 czerwiec

(poniedziałek)

8:15
3LPa, 3LPb wejście od strony parku
3LS, 3LSt, absolwenci z lat ubiegłych wejście od internatu

9:00

polski – pp

170

36

(sala gimnastyczna)

8:30

UA – 200

30

(stołówka)

13:45

14:00

polski – pr

180

27

9 czerwiec

(wtorek)

8:15
3LPa, 3LPb wejście od strony parku
3LS, 3LSt, absolwenci z lat ubiegłych wejście od internatu

9:00

matematyka – pp

170

36

(sala gimnastyczna)

8:30

UA – 200

30

(stołówka)

10 czerwiec

(środa)

8:15
3LPa, 3LPb wejście od strony parku
3LS, 3LSt, absolwenci z lat ubiegłych wejście od internatu

9:00

angielski – pp

120

36

(sala gimnastyczna)

13:30 *

14:00

angielski – pr

150

27

15 czerwiec

(poniedziałek)

8:45 *

9:00

matematyka – pr

180

27

16 czerwiec

(wtorek)

8:30 *

9:00

biologia – pr

180

36

(sala gimnastyczna)

UA – 210

13:30 *

14:00

WOS – pr

180

36

(sala gimnastyczna)

17 czerwiec

(środa)

8:40 *

9:00

chemia – pr

180

27

UA – 210

18 czerwiec

(czwartek)

8:40 *

9:00

niemiecki  – pp

120

27

13:45 *

14:00

niemiecki  – pr

150

27

19 czerwiec

(piątek)

8:40 *

9:00

geografia –  pr

180

27

22 czerwiec

(poniedziałek)

13:45 *

14:00

włoski – pr

150

27

26 czerwiec

(piątek)

8:30 *

9:00

rosyjski – pp

120

27

13:20 *

14:00

rosyjski – pr

150

30

13:40 *

14:00

rosyjski – pr

150

29

* – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej od strony internatu

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO


PROCEDURA PRZEPROWADZENIA

EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JÓZEFA WARSZEWICZA W PRÓSZKOWIE 

 1. WAŻNE KOMUNIKATY
  1. Zdający egzamin maturalny są zobowiązani zapoznać się z komunikatem dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminie maturalnym: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
  2. Zasadą jest, że słowniki na egzamin z języka polskiego, Wybrane wzory matematyczne na egzamin z matematyki, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin z biologii i chemii zapewnia szkoła. Pozostałe przybory wskazane w komunikacie jako zapewniane przez zdającego przynoszą uczniowie – każdy dla siebie i nie pożyczają przyborów od innych uczniów.
  3. Informacja o salach, w których odbywać się będą egzaminy maturalne:
   • 36 – sala gimnastyczna;
   • 30 – stołówka internatu;
   • 27, 29, 30 – sale szkolne.
 2. PROCEDURY SANITARNE
  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły: unikają dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Przestrzegają higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
  3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  4. Zdający, którzy chorują na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, informują o tym fakcie przewodniczącego zespołu nadzorującego przed wejściem do sali egzaminacyjnej przedstawiając stosowne zaświadczenie.
  5. Płyn do dezynfekcji rąk będzie umieszczony przy każdym wejściu do szkoły oraz przy wejściu do sal egzaminacyjnych, wchodząc, należy go użyć.
  6. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
  7. Zdający powinien ograniczyć rzeczy osobiste do niezbędnego minimum. Kiedy jest to absolutnie konieczne, zdający może pozostawić rzeczy osobiste członkowi komisji przed wejściem do sali egzaminacyjnej, które zostaną zapakowane do plastikowego worka i opisane nazwiskiem. Po egzaminie zdający odbiera swoje rzeczy od członka komisji pozostającego na zewnątrz sali egzaminacyjnej.
  8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w wyznaczonych miejscach na czas egzaminu.
  9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy opuszczają budynek szkoły.
  10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  11. Maseczki do zakrywania ust i nosa (oraz ewentualnie przyłbice) zdający zapewniają sobie we własnym zakresie.
  12. Zdający nie gromadzą się w grupach przed wejściem do szkoły ani po opuszczeniu szkoły po zakończonym egzaminie. Wchodzą do szkoły o godzinie wcześniej wyznaczonej kierując się do wyznaczonych sal egzaminacyjnych z zachowaniem 1,5 m odstępu.
  13. Po skończonym egzaminie udają się od razu do wyjścia tą samą drogą, którą wchodzili, a przed szkołą nie gromadzą się w grupach.
  14. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
  15. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  16. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
  17. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa ani maseczką, ani przyłbicą, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. i odpowiednio udokumentowana.
 3. UCZEŃ ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY
  1. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
  2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  3. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
  4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  5. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie własnym długopisem.
  6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
  7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  8. W przypadku korzystania w sali egzaminacyjnej przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony zostanie dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający ma obowiązek zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z danego materiału (słownika).
  9. Zdający wrażeniami po egzaminie w razie potrzeby dzieli się z koleżankami / kolegami wykorzystując media społecznościowe, komunikatory, telefon.

Ważne informacje dla zdających maturę w 2020 r.


 1. Jeżeli ktoś z Was ze względów zdrowotnych nie może mieć założonej maseczki/przyłbicy bądź cierpi na sezonową alergię objawiającą się łzawieniem oczu, kichaniem, kaszlem – jest zobowiązany poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły mailowo dyrektor(at)pomologia.pl lub telefonicznie do dnia 29.05.2020 r.
 2. Na egzamin przychodzicie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Nie możecie przyjść na egzamin jeśli jesteście objęci kwarantanną lub przebywacie w domu z osobą na kwarantannie.
 4. Do szkoły wchodzicie sami (bez rodziców i prawnych opiekunów).
 5. Zabieracie ze sobą tylko niezbędne do egzaminu rzeczy (dowód osobisty, długopisy piszące na czarno, linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty, klucze od samochodu, ewentualnie: wodę w butelce, chusteczki). Torebki, portfele, telefony komórkowe – zostawiamy w domu bądź w samochodzie na parkingu szkolnym. Nie możecie pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. W szkole nie można pozostawiać żadnych swoich rzeczy osobistych, spożywać posiłków, ani oczekiwać na kolejny egzamin (jeśli ktoś ma dwa egzaminy tego samego dnia). Po ukończeniu egzaminu – opuszczacie budynek szkolny.
 7. Czekając na wejście do szkoły należy mieć zasłonięte maseczką/przyłbicą usta i nos oraz zachować odstęp od siebie co najmniej 1,5 m. Szczegółowe informacje dotyczące parkowania na terenie szkoły oraz wejścia do szkoły na egzamin otrzymacie w osobnym mailu.
 8. Przed wejściem do szkoły oraz przed wejściem do sali egzaminacyjnej masz obowiązek dezynfekcji rąk płynem przygotowanym przez szkołę.
 9. Zakryte usta i nos jesteście zobowiązani mieć do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz w następujących przypadkach: kiedy podchodzi nauczyciel, aby odpowiedzieć na pytanie; kiedy wychodzisz do toalety; kiedy kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.
  Podczas wpuszczania na salę nauczyciel może poprosić Cię o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu weryfikacji tożsamości z zachowaniem 1,5 m odstępu.
 10. Podczas trwania egzaminu możesz mieć zasłonięte usta i nos jeśli uznasz, że to dla Ciebie właściwe.
 11. Przed skorzystaniem ze słownika musisz zdezynfekować ręce.
 12. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej nauczyciel oprócz instrukcji wypełniania arkusza przekaże Ci jeszcze raz ważne informacje dot. bezpieczeństwa.

FAQ


Materiały dotyczące mediacji rówieśniczych będziemy zamieszczać systematycznie w tej zakładce. Jeżeli masz pytania, chcesz wiedzieć więcej napisz: mediacja@pomologia.pl. 

Jak wygląda mediacja (film)
Symulacja mediacji przeprowadzona przez mediatorów rówieśniczych: https://www.youtube.com/watch?v=Ol-mSxpW8x8
Jak i komu pomaga mediator rówieśniczy (film)
Mediator rówieśniczy jak i komu pomaga: https://www.youtube.com/watch?v=OSJupDsUKJY
Co to jest mediacja rówieśnicza?
Mediacja rówieśnicza to rozmowa między skłóconymi uczniami, prowadzona w obecności ucznia mediatora. Mediator dba o to aby rozmowa przebiegała w bezpiecznej atmosferze oraz prowadziła do wyciszenia konfliktu. Mediacja jest dobrowolna – uczniowie idą na mediację z własnej i nieprzymuszonej woli. Mediacja jest poufna – rozmowy są tajne. Mediator, uczestnicy mediacji nie mają prawa o niej rozmawiać z postronnymi osobami.
Co to jest mediacja rówieśnicza według Rzecznika Praw Dziecka?
„Mediacja rówieśnicza to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami” – taką definicję opracował zespół interdyscyplinarny powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.
Jakie są podstawy prawne mediacji?
Mediacje rówieśnicze są zapisane w nowym „Statucie” naszej szkoły, w rozdziale dotyczącym rozwiązywania konfliktów. Będą szczegółowo opisane w „Regulaminie mediacji”. Podstawę prawną mediacji cywilnych stanowi „Kodeks postępowania cywilnego” art. 1831 i dalsze.
Co to znaczy, że mediator rówieśniczy jest neutralny i bezstronny?
Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu; pomaga w znalezieniu rozwiązania, ale go nie narzuca. Rolą mediatora jest inspirowanie stron tak, aby samodzielnie rozwiązały spór. I jeszcze jedno – mediator jest wybierany przez samych uczestników mediacji.
Co to znaczy, że mediacje są poufne?
Wszystko co uczestnicy mediacji mówią i robią jest objęte bezwzględną tajemnicą. Strony mediacji ani mediatorzy nie mogą rozmawiać z nikim (Dyrektorem, wychowawcą klasy, pedagogiem) o tym co się działo i o tym co słyszeli. Mediacji nie można nagrywać, a notatki mediatorów są niszczone. Jedynym śladem po mediacji jest ugoda, w której zapisuje się końcowe warunki porozumienia. Opiekun mediatorów jest także zobowiązany do zachowania tajemnicy.
Jakie sprawy kierujemy na mediację?
Mediacji mogą podlegać wszystkie spory między uczniami. Również te dotyczące szkód materialnych. Ograniczenia dotyczą tych konfliktów, w których pojawiają się informacje o alkoholu, narkotykach czy przestępstwach.
Czy wychowawczyni klasy będzie uczestniczyć w mediacjach?
Nie musi. Mediacje opierają się na założeniu, że uczniowie samodzielnie mogą znaleźć rozwiązanie konfliktu. Mediacja to nie sąd – nie powołuje się tu rzeczników czy świadków. Oprócz zainteresowanych uczniów i mediatorów do rozwiązywania sporu nie jest potrzebna obecność innych osób.
Czy moje dziecko może uczestniczyć w mediacji bez mojej zgody?
Nie. Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w mediacji jest niezbędna. Rodzic wyraża też zgodę, na pełnienie przez dziecko roli mediatora. Mediacja zakończona zgodą kończy się podpisaniem ugody. Rodzic podpisuje ugodę mediacyjną w sytuacji kiedy niesie ona skutki finansowe.
Jakie są cele mediacji?
Celem mediacji jest zakończenie lub wyciszenie konfliktu miedzy stronami. Mediator stwarza warunki, w których strony rozmawiają w bezpiecznej i rzeczowej atmosferze. Dzięki temu mogą zrozumieć swoje postępowanie i emocje.
Czy mogę zostać mediatorem?
Tak, ale są trzy warunki. Mediatorem może zostać każdy uczeń, który zyska zaufanie swoich kolegów i koleżanek – to podstawowy warunek. Mediatorów rówieśniczych wybierają sami uczniowie, a nie nauczyciele. Każdy mediator przechodzi specjalistyczne szkolenie. Ostatni warunek jest formalny – trzeba mieć dobre zachowanie.
Co robi mediator?
Mediator słucha. Mediator dba o to aby skonfliktowani uczniowie rozmawiali w atmosferze, która sprzyja wyciszeniu sporu. Mediator podsumowuje wypowiedzi oraz zadaje pytania. Mediator nie narzuca stronom rozwiązań problemów – jego rolą jest pomoc w poszukiwaniu rozwiązania.
Czy bycie mediatorem jest trudne?
Tak i nie. Konflikt może nieść ze sobą gniew, krzyk i inne negatywne emocje i zachowania. Z tego powodu nie jest łatwo być osobą, która pomaga innym rozwiązywać spory. Trzeba mieć w sobie empatię, dużo dobrej woli i cierpliwości oraz umieć dochować tajemnicy. Każdy mediator przejdzie jednak szkolenie, na którym nauczy się i przećwiczy sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
Jakie są korzyści z bycia mediatorem?
1) Pomagasz swoim koleżankom i kolegom rozwiązywać problemy.
2) Mediatorzy są wybierani przez uczniów (nie przez nauczycieli). Bycie mediatorem świadczy więc o zaufaniu jakie mają do Ciebie koleżanki i koledzy.
3) Mediacje rówieśnicze nie różnią się od „dorosłych” mediacji. Umiejętności, które teraz nabędziesz wykorzystasz na studiach, w przyszłej pracy, na komendzie, w szatni i w domu.
4) A może zostaniesz zawodowym mediatorem?
Pokłóciłam się z koleżanką. Poszarpałem się z kolegą. Czy muszę iść na mediacje?
Nie. Wasz konflikt może być rozwiązany na wiele sposobów – możecie szukać pomocy u wychowawcy, pedagoga, rodziców. Mediacje dają Wam unikalną możliwość samodzielnego rozwiązania sporu. Mediacje są dobrowolne – to podstawowa zasada. Nie można nikogo zmusić do wzięcia udziału w mediacji, a każdy z uczestników, w każdej chwili może się z mediacji wycofać.
Jak wygląda mediacja? Ile trwa mediacja?
Mediacja to co najmniej dwa spotkania. Na pierwszym mediator rozmawia z każdą ze stron osobno. Pyta się o przebieg konfliktu oraz o propozycję rozwiązania sporu. W następnym spotkaniu biorą udział już wszyscy razem. Słuchają, rozmawiają i wspólnie szukają porozumienia. Jeżeli dojdą do zgody to mediacja zostanie zakończona podpisaniem ugody.
Kim jest opiekun mediatorów?
Opiekunem mediatorów jest nauczyciel, którego zadaniem jest organizacja mediacji, szkolenia i pomoc mediatorom. Opiekun to taki trener mediatorów. Uczestniczy jako obserwator ponieważ jego uwagi pomogą później mediatorom usprawnić swoją technikę. Opiekun mediacji zapobiega powtórnej wiktymizacji, nie zabiera jednak głosu podczas mediacji, obowiązuje go również tajemnica mediacji.

Cześć ich pamięci – wyjazd na groby osób związanych z Pomologią.


Kontynuując tradycję naszej szkoły, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunką SU p.Katarzyną Biniecką-Komko i p.kierownikiem Markiem Zgodą udali się na miejsca spoczynku osób związanych z Pomologią.
Symboliczne znicze zapaliliśmy na grobach dyrektorów: śp. Stanisława Strzelca (tu tylko symbolicznie, gdyż grób w tym roku został zlikwidowany) i śp. Adama Jamro; wicedyrektorów: śp. Czesława Wojtasa i Juliana Fabera; założyciela ośrodka piłkarskiego na Pomologii śp. Marka Procyszyna.
Młodzież pamiętała również o swoim zmarłym koledze z Pomologii, śp. Patryku Pasierbińskim.
Pamiętaliśmy również o wszystkich osobach związanych z Pomologią zapalając wspólny znicz pod krzyżem cmentarnym.

Halloween z SU


W dniu dzisiejszym (tj. 31 października 2019r.) Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami języków obcych zorganizował happening HALLOWEENOWY. W trakcie jego trwania były rozdawane cukierki i zorganizowany konkurs na najlepsze przebranie.

Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego


W czwartek 26. września 2019r. w naszej szkole odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Po przeliczeniu głosów w skład Prezydium SU w tym roku szkolnym weszli:
1. Kacper Kłodziński 3LPb
2. Jakub Komko 2LS
3. Monika Podwika 3LPb
4. Lubov Kosylo 3LPa
5. Bartosz Frączek 3LSt
6. Izabela Żak 2PSt
7. Marta Konieczko 2LPa
8. Martyna Szymańska 1LP
9. Kacper Łuczaj 1LS
10. Adam Grochla 1KSp
GRATULUJEMY!!! 👏👏👏

Lekcja nowoczesnego patriotyzmu


05.06.2019 roku na lotnisku wojskowym koło Starego Grodkowa odsłonięto pomnik w hołdzie żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego  ps. “Bartek.”

Szczątki żołnierzy NSZ odnaleziono w okolicach Starego Grodkowa wiosną 2016 roku. Stracono ich w jednym z baraków w Starym Grodkowie w 1946 roku, gdzie mieli oczekiwać na dalszy transport w kierunku zachodnim, co miało ich uchronić przed represjami władzy komunistycznej. Po podaniu im środków usypiających budynek wysadzono w powietrze, a ciała zrzucono do dołu i zakopano.

W uroczystości odsłonięcia pomnika brali udział także nasi uczniowie z klas strażackich i policyjnych: J. Tusz, K. Sułkowski i K. Zapotoczny oraz nauczyciel M. Praszel. Uczniowie ci poprzez udział w tym ważnym dla historii Polski wydarzeniu otrzymali fantastyczną lekcję historii. Lekcję nowoczesnego patriotyzmu.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Kopice wraz z ruinami pałacu oraz mauzoleum rodu von Schaffgotsch, którzy byli przedwojennymi właścicielami Kopic.

opiekun: M. Praszel