Rekrutacja


W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór do następujących typów szkół:

  • Szkoła Policealna:
    • technik turystyki wiejskiej (uprawnienia rolnicze)
    • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

W regulaminie rekrutacji nie ustalono minimalnego progu punktowego.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci z największą liczbę punktów.

Ważne daty dla kandydatów

Rejestracja elektroniczna (wydrukowany wniosek składa się w szkole pierwszego wyboru) od 13 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa sportowa piłka nożna (w dniu próba kandydat powinien posiadać aktualną kartę zdrowia sportowca potwierdzoną przez lekarza medycyny sportowej) 24 maja 2019 r. godz. 17:00
Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa policyjna (w dniu diagnozy prosimy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego)
24 czerwca 2019 r. godz. 10:00
Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa strażacka (w dniu diagnozy prosimy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego) 24 czerwca 2019 r. godz. 10:00