ODWOŁUJEMY przeprowadzenie prób sprawności fizycznej


Ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na obowiązujący stan epidemii ODWOŁUJEMY przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas mundurowych (policyjnej, strażackiej, bezpieczeństwa narodowego).

Od 29 czerwca do 10 lipca br. (od godz. 9:00 do godz.14:00) do szkoły pierwszego wyboru należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły (wraz z czytelnym podpisem kandydata i rodziców/opiekunów prawnych),
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • 2 zdjęcia,
  • kartę zdrowia od pielęgniarki szkolnej  (można dostarczyć we wrześniu),
  • podanie do internatu (składają osoby zainteresowane zakwaterowaniem w internacie).

UWAGA: jeśli rodzice/prawni opiekunowie posiadają profil zaufany, wniosek mogą przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu naborowego.