Dokumenty szkolne


Statut Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie (pdf)

Statut liceum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie (pdf)

Zmiany w statucie liceum:

 1. W §57. ust. 2. zmianie ulega ilość punktów otrzymywanych przez ucznia na początek każdego semestru z dotychczasowych 40 punktów do 50 punktów (Uchwała nr 12/2019/2020 RP z dnia 7 lutego 2020 r.)
 2. W §41. ust. 4, pkt 5. dopisuje się następujące litery:
  g) za uporczywe uchylanie się od realizacji obowiązku nauki mimo podjętych środków dyscyplinujących i wychowawczych;
  h) za porzucenie szkoły i niezgłaszanie się rodziców/prawnych opiekunów na wezwania wychowawcy klasy;
  i) za 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w okresie jednego miesiąca;
  j) za przekroczenie 90 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.
  (Uchwała nr 13/2019/2020 RP z dnia 6 marca 2020 r.)