Dokumenty szkolne


Statut Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie (pdf)

Statut liceum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie (pdf)

Zmiany w statucie liceum:

 1. W §57. ust. 2. zmianie ulega ilość punktów otrzymywanych przez ucznia na początek każdego semestru z dotychczasowych 40 punktów do 50 punktów (Uchwała nr 12/2019/2020 RP z dnia 7 lutego 2020 r.)
 2. W §41. ust. 4, pkt 5. dopisuje się następujące litery:
  g) za uporczywe uchylanie się od realizacji obowiązku nauki mimo podjętych środków dyscyplinujących i wychowawczych;
  h) za porzucenie szkoły i niezgłaszanie się rodziców/prawnych opiekunów na wezwania wychowawcy klasy;
  i) za 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w okresie jednego miesiąca;
  j) za przekroczenie 90 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.
  (Uchwała nr 13/2019/2020 RP z dnia 6 marca 2020 r.)
 3. W §31. dopisuje się punkt:
  5) W sytuacjach wyjątkowych nauczanie może odbywać się w sposób zdalny z wykorzystaniem technologii IT.
  (Uchwała nr 15/2019/2020 RP z dnia 3 kwietnia 2020 r.)
 4. W §56. dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3, natomiast nowa treść ust. 2 brzmi:
  Obowiązkiem wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie oraz wychowawców w internacie sprawujących opiekę nad uczniami tworzącymi daną grupę wychowawczą jest wystawienie proponowanej oceny z zachowania najpóźniej na trzy dni przed zaplanowaną klasyfikacją uczniów (śródroczną lub roczną).
  (Uchwała nr 19/2019/2020 RP z dnia 22 maja 2020 r.)
 5. W §50:
  – w ust. 8. pkt 1 i 2 średnia ważona 1,75 ulega zmianie na 1,85;
  – w ust. 8. pkt 4 i 5 średnia ważona 4,75 ulega zmianie na 4,65;
  – ust. 11. pkt 2 ulega zmianie w całości i brzmi po zmianie:
  dopuszczającą (roczną) jeśli osiągnął średnią ocen min. 1,85 z ocen cząstkowych z całego roku szkolnego i przynajmniej 50% sprawdzianów/ prac klasowych jest napisanych na ocenę pozytywną.
  W §51 dopisuje się ust. 9 w brzmieniu:
  Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązują przedmiotowe zasady oceniania.
  (Uchwała nr 22/2019/2020 RP z dnia 29 czerwca 2020 r.)