Konsultacje w szkole w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KONSULTACJI
na terenie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

Informacje ogólne

 1. Od dnia 01.06.2020 r. zaczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego zgodnie z harmonogramem wysłanym przez dziennik elektroniczny. Zajęcia on-line odbywają się jak dotychczas.
 2. W konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń Zespołu Szkół w Prószkowie. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe.
 3. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń, który przebywa na kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie.
 4. Uczeń, który będzie łamał obowiązujące w Zespole Szkół zasady może uczestniczyć
  w konsultacjach tylko pod opieką rodzica i otrzymuje punkty ujemne z zachowania.
 5. Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.
Zadania rodziców
 1. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa.
 2. Zaopatrzenie dziecka w maseczkę.
 3. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod szkołą.
 4. Dostarcza do szkoły uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony internetowej szkoły: www.pomologia.pl). Wymagane dokumenty (oświadczenie i deklarację) uczeń dostarcza do sekretariatu szkoły w dniu przyjścia na pierwsze konsultacje.
Zadania uczniów
 1. Uczeń, który chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza w dzienniku elektronicznym harmonogram konsultacji danego nauczyciela.
 2. Uczeń zawiadamia nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny o celu konsultacji (poprawa oceny, wyjaśnienie niezrozumiałych treści i ich zakres). Informacje te przesyła nauczycielowi dzień przed planowaną konsultacją.
 3. Uczeń przychodzi do szkoły o wyznaczonej w harmonogramie godzinie.
 4. Wchodząc do szkoły każdy uczeń ma maseczkę, zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk.
 5. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
 6. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
 7. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonując raz jeszcze dezynfekcji rąk.
Zadania nauczyciela
 1. Na początku konsultacji przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa.
 2. Dba o wietrzenie sali.
 3. Dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów.
 4. Sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1,5 m od innego ucznia.
 5. Wchodzi do sali w maseczce.
 6. Nauczyciel wychowania fizycznego / trener:
  • jeśli chce prowadzić konsultacje w sali/na boisku zgłasza zakończenie zajęć pracownikowi obsługi, aby ten mógł dokonać dezynfekcji używanych sprzętów;
  • pamięta o tym, żeby powiadomić uczniów, aby przyszli w stroju sportowym, szatnia jest nieczynna;
  • dopilnowuje, żeby podczas zajęć przebywało maksymalnie 12 osób;
  • udziela niezbędnej pomocy uczniowi w razie potrzeby zachowując zasady higieny, używając rękawiczek jednorazowych, maseczki;
  • korzystając z obiektu sportowego dokonuje dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt,
  • uczeń na boisku unika kontaktu z innymi uczestnikami.

 Zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły

 1. Uczeń przychodzi do szkoły wyznaczonej w harmonogramie godzinie.
 2. Wchodząc do szkoły każdy uczeń i pracownik szkoły zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Dostarcza do szkoły uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego.
 3. Uczeń przechodzi na konsultacje od razu do sali, w której one się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, nie powinien się tłoczyć.
 4. Szatnie są nieczynne – uczeń zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
 5. Od razu po zakończonych konsultacjach uczniowie opuszczają budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.
 6. Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe, tj.: mycie klamek do sal, w których odbywają się konsultacje, włączników do lamp, poręczy i toalet, poręczy krzeseł i blatów stołów, klawiatur komputerów.
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
 1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowany w izolatorium (gabinet pielęgniarki). Z dzieckiem zostaje dyrektor/wicedyrektor/nauczyciel, który powiadamia rodziców i prosi o odbiór dziecka.
 2. Osoba opiekująca się uczniem zakłada maseczkę, rękawice oraz fartuch ochronny, które znajdują się izolatorium.
 3. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet pielęgniarki.
 3. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarki szkolnej i powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, stosując się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.